Na czym polega rękojmia?

Odpowiedzialność sprzedawcy normują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi (patrz niżej art. 556 i n. k.c.), a w zakresie umów zawartych przed 25.12.2014 r., również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, dotyczące roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się przepisom dotyczącym rękojmi, ponieważ to zazwyczaj one mają tu zastosowanie.

Rękojmia
Art. 556 [Wady rzeczy]
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 556[1] [Wada fizyczna rzeczy]
§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (…);
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. (…)

Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]
§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. (…)

Art. 560 [Odstąpienie; obniżenie ceny]
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. (…)
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Przesłanki do wykorzystania prawa rękojmi

Będziemy mogli skorzystać z rękojmi jeśli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki:

  1. samochód ma wadę,
  2. wada nie jest efektem zwykłej, przeciętnej eksploatacji pojazdu lub jej istnienie pozostaje wbrew wcześniejszym zapewnieniom sprzedawcy,
  3. nie wiedzieliśmy o wadzie w momencie dokonywania zakupu pojazdu (wada ukryta samochodu),
  4. wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w momencie jego sprzedaży.

Jeśli wskazane przesłanki zaistniały to możemy dochodzić naszych praw. Możliwości, które nam się otwierają to:

  • obniżenie ceny pojazdu,
  • odstąpienie od umowy i odzyskanie całej kwoty.

Dodatkowo jeśli mamy status konsumenta, możliwe jest:

  • żądanie wymiany pojazdu lub
  • żądanie naprawy pojazdu.

Poza tym art. 566 k.c. daje nam możliwość dochodzenia naprawienia szkody. Chodzi tutaj o ponoszone nakłady, czy nawet koszty przechowania pojazdu, kiedy był w naszym władaniu.

Naprawienie szkody
Art. 566 [Szkoda]
§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. (…)

Rękojmia przy pojazdach używanych

Trzeba stanowczo podkreślić, że sprzedawcy są odpowiedzialni za wady pojazdów używanych. Pomimo tego często próbują uwolnić się od tej odpowiedzialności mówiąc, że rękojmia nie dotyczy rzeczy używanych. Jest to bzdura.

Ważne za to jest, że w przypadku rzeczy używanych konieczne jest udowodnienie przez nas wspomnianej wyżej przesłanki ad 2. Mianowicie należy udowodnić, że wady samochodu nie są charakterystyczne dla pojazdu w tym wieku i o tym stopniu eksploatacji. To już jest zadanie dla biegłego w toku sprawy sądowej lub rzeczoznawcy motoryzacyjnego na etapie przedsądowym. W większości przypadków od razu wiadomo jaki charakter ma wada np. zaniżony przebieg lub powypadkowość pojazdu.

Dla celów dowodowych powinniśmy zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po wykryciu wady. Niezależnie od zawiadomienia o wadzie odrębnie należy określić dochodzone roszczenie. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu zawarcia umowy. Natomiast jeśli w tym okresie odkryjemy wadę, to sformułowanie roszczenia powinno nastąpić w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia wady (art. 568 k.c.). Podnoszenie roszczeń po wskazanych terminach będzie możliwe jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę. Podstępne zatajenie wady uniemożliwia też powoływanie się sprzedawcy na umowne wyłączenie rękojmi, które w pewnych przypadkach jest dopuszczalne.

Brutalna prawda jest taka, że im bardziej zostaniemy oszukani tym lepiej, ponieważ otwiera nam się pole na skorzystanie z dużej ilości różnych przepisów (łącznie z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa oszustwa), a udowodnienie poszczególnych okoliczności będzie łatwiejsze.

Ale zamiast ciągać się po sądach lepiej skorzystać z rzetelnych usług. Szkoda czasu i zdrowia na przepychanki z oszustami. Dlatego zapraszamy do nas! Od lat zajmujemy się skupem, sprzedaż i autoholowaniem. Mamy wyrobioną markę, ponieważ uczciwie podchodzimy do klientów.

Jak zwykle na koniec zapraszamy do kontaktu. Oferujemy używane samochody w bardzo dobrych cenach. Zajmujemy się także skupem pojazdów na terenie Bydgoszczy i okolic. Z nami szybko się dogadasz! 🙂